• Standaard header

Historie school

Tot 1835 hadden beide dorpjes een eigen school. In Sonnega in het (afgebroken) kerkje (zie kadastrale atlas van 1832) en in Oldetrijne aan de verbindingsweg (stukje oude Weerdijk) naar Oldelamer. En dit schoolgebouwtje was eigendom van “Het dorp Oldetrijne” (zie eveneens de kadastrale atlas van 1832).

In 1835 werd een gezamenlijke school gebouwd op de plaats waar nu de huidige openbare basisschool staat genaamd “De Lantscheene”. Lantscheene betekent in de oude kerkboeken landgrens/dorpsgrens. De huidige school staat ongeveer op de grens van Sonnega en Oldetrijne. De naam voor deze school is bedacht door inwoner Jan Boonstra.

Ongeveer tot 1885 werd het oude schoolgebouwtje in Oldetrijne nog gebruikt voor huisvesting van armen. Zoals reeds aangegeven dateert de "nieuwe school" in Oldetrijne (na samenvoeging van de beide oude schooltjes van Sonnega en Oldetrijne) van 1835. Een krantenartikel vermeldt hierover het volgende: “Op 15 mei 1835 is in het Grietenijhuis van Weststellingwerf te Wolvega overgegaan tot de publieke aanbesteding van het afbreken ener huizinge en in derzelver plaats weder opbouwen van een geheel nieuwe school te Oudetrijne. Tevens moesten worden gemaakt twaalf schrijftafels met zitbanken, ieder ter lengte van 2 el en 4 palm en 3 borden, waarvan 2 ter lengte van 1 el en 16 duim en breed 1 el en 20 duim en 1 lang 1 el en 20 duim op en neer gaande met een katrol. Totale kosten ƒ 1132,- .”  De laagste inschrijver was Klaas Jan Eits uit Noordwolde.

Voor deze nieuwe school werd Jurjen Aukes Westra de schoolmeester. Hij werd gepensioneerd in 1861. Zijn opvolger werd Jacob Heinze Frankx, die hulponderwijzer was in Franeker, maar in 1868 vertrok hij weer. Toen kwam Jan Hanzes Veenbaas en die bleef tot 1905. Veenbaas was gehuwd met Fokje Fabriek; dochter van Anne Piers Fabriek. Veenbaas overleed in 1906 en Fokje Fabriek in 1905. Meester Veenbaas en Fokje Fabriek hadden een zoon Johannes Veenbaas, die ook onderwijzer werd, maar ook schrijver was van kinderboeken, waarvan o.a. een kinderbijbel. Een achterkleinkind van meester Veenbaas, mevr. Nora van Steenwijk, heeft een door haar geërfde collectie van deze boeken geschonken aan de werkgroep historie Sonnega-Oldetrijne. De werkgroep heeft deze wederom geschonken aan de Ver. Historie Westellingwerf.

In 1873 werd de school vergroot en er kwam o.a. een lokaal bij. Na aanbesteding werd de verbouw gegund aan de Oldetrienster aannemer P. Bouma. Om de verbouw mogelijk te maken moest een stukje grond worden aangekocht van IJsbrand Jacobs Kroondijk te Oudetrijne voor de somma van ƒ 300,--. Raadsbesluit van 13 mei 1874.

In 1877 besloot de kerkvoogdij een onderwijzerswoning te bouwen. In 1878 werd de oude woning afgebroken onder supervisie van Anne Piers Fabriek (die ook de kerk bouwde) en de bouw werd gegund aan aannemer Joh. Zijlstra uit Oldetrijne. Voor de afbraak van de oude woning kregen een paar arbeiders 90 cents per dag. Ene Joh. Vlodder werd in de namiddag ziek en ging naar huis, maar werd hierdoor gekort met 21, 1/2 cents. Dat waren nog eens sociale voorzieningen! In 1928 werd de onderwijzerswoning weer afgebroken en herbouwd.

Na meester Veenbaas kwam meester Y. Wiedema. Ook hij maakte een belangrijke verbouwing mee. In 1912 vertrok hij naar Menaldum. Wiedema werd opgevolg door meester Anne Zeilstra. Hij bleef tot zijn pensioen in 1951 en daarna kwam meester De Jong. Hij bleef tot 1956 en werd opgevolgd door meester Anne Moll uit Gorredijk. Moll bleef tot 1966 en daarna kwam meester Geert Hazewindus. In de jaren 1985/86 maakte de school (onder leiding van Geert Hazewindus) een spannende ontwikkeling door. De school dreigde qua leerlingaantal onder de opheffingsnorm te komen van 23 leerlingen. Maar door de vechtlust van de oudercommissie en leerkrachten kreeg de school  het proefproject integratie basis-/kleuteronderwijs toegewezen en dat was de redding van de school. Dus toen konden ook (alle) kleuters naar de school in Oldetrijne en vanaf die start is het alleen maar bergopwaarts gegaan. Leuk is te melden dat in 1905 er ook een onderwijzer Hazewindus (B) aan de school in Oldetrijne was. En 60 j. later een Hazewindus (G).

Na een `tussenjaar` nam in 1999 Margriet Schreuder het roer over en werd zij de eerste leidinggevende vrouw. Op 1 augustus 2012 is afscheid genomen van mevr. Schreuder wegens benoeming elders als directrice. Voor haar in de plaats is benoemd dhr. Jarno Oeben

Vermeldenswaard is nog dat de plaquette op de voorgevel van de school met als naam De Lantscheene werd gemaakt door de bekende leraar schilderen Broeder Aquino uit Wolvega.

Gelukkig gaan nu al vele jaren praktisch alle kinderen uit Sonnega/Oldetrijne, ongeacht religie of cultuur naar deze openbare basisschool.

Voor meer informatie zie: www.obsdelantscheene.nl (zie schoolgids)

 • Dorpenvisie

  Dorpenvisie

  Een dorpenvisie is een plan waarin wordt aangegeven wat – volgens de inwoners - de gewenste ontwikkelingen zijn

  Lees meer
 • Het boek Sonnega & Oldetrijne

  Het boek Sonnega & Oldetrijne

  Het nieuwe boek bevat onder andere vele beschrijvingen, met foto’s over het verenigingsleven en (culturele) ontwikkelingen

  Lees meer
 • Dorpscentrum

  Dorpscentrum

  Na een aantal verbouwingen is het dorpscentrum uitermate geschikt voor een breed scala van activiteiten en vergaderingen

  Lees meer