• Standaard header

Historie Dorpscentrum

De kerk van Oldetrijne stond aanvankelijk op de nu nog bestaande begraafplaats aan de Kerkhofslaan en was gewijd aan de Heilige Catharina. In oude aantekeningen van de in 1893 overleden pastoor J. Hogeman wordt gerept over een klein kerkje in Oldetrijne (1542) met riet gedekt. In de dorpskronieken van Friesland is aangetekend door Dr. G.A. Wumkes dat op 12 november 1869 werd aanbesteed het amoveeren der oude en het bouwen van een nieuwe kerk en toren te Oldetrijne. Op 13 april 1870 legde Dr. A.R. Holwerda in Oldetrijne den eersten steen van het aldaar te stichten kerkgebouw, dat de eenigste kerk van Friesland, die nog met riet was gedekt, zal vervangen. Er bestaat nog een tekening van het oude kerkje, getekend door ene heer Stellingwerf, met daarbij tevens een klokkestoel (1723). Het kerkje van Sonnega, welke gestaan heeft op de oude monumentale begraafplaats, is waarschijnlijk zo rond 1830 afgebroken. Ook daarvan bestaat een tekening met klokkestoel van diezelfde tekenaar Stellingwerf (1722). Het afgebroken kerkje van Sonnega was gewijd aan Sint Nicolaas.

Zoals reeds vermeld onder "het ontstaan" van de dorpen is Oldetrijne een oud dorp en kwam genoemd als Trinda (ook wel als Aldetrinde) al voor op een zogenaamde Oorkonde van 1340. Trinda had een rijke parochie met 1 pastoor en 2 kapelaans (1542) en de parochie had toendertijd 32 hypotheken uitstaan, waarvan de renten met rogge moesten worden betaald. De parochie had toen veel bezit en veel gronden en de kerk was gewijd aan de Heilige St. Nicolaas (zie foto). Het kerkje was buiten de Weerdijk gebouwd (op de huidige begraafplaats) en oude lectuur vermeldt dat kerk en kerkhof wellicht in natte tijden slecht bereikbaar moeten zijn geweest. Het lag immers buiten de Weerdijk. In de volksmond wordt het stukje Sonnegaweg vanaf de hoek Sonnegaweg-Kerkhofslaan naar de Pieter Stuyvesantweg nog wel de Weerdijk genoemd.

In 1870 werd er een nieuwe kerk gebouwd op de huidige locatie onder de supervisie van architect A.P. Fabriek. De oude kerk op de nu nog bestaande begraafplaats in Oldetrijne werd afgebroken in 1869 en werd vervangen in 1870 door het kerkgebouw op de huidige locatie.

Adv. Leeuwarder Courant nov. 1870: Op 6 nov. 1870 werd hedenmorgen ons nieuwe kerkgebouw ingewijd door onzen geachten predikant, den heer Holwerda, met de gepaste woorden "Het oude is voorbij gegaan, ziet het is alles nieuw geworden". Door netheid, regelmaat en eenvoud uitmundende, is het een sieraad voor ons dorp geworden, zodat wij heeren kerkvoogden in dezen veel verplicht zijn.

Het huidige kerkgebouw werd in 1978 aangekocht van de Kerkvoogdij door Plaatselijk  Belang Sonnega-Oldetrijne en werd met vele vrijwilligers verbouwd tot dorpscentrum en werd in 1980 officieel geopend door de toenmalige wethouder wijlen Meine Nijenhuis. De gemeenschap Sonnega-Oldetrijne beschikt dit jaar (2008) dus ongeveer 30 jaar over een niet meer weg te denken verenigingsaccommodatie, waar men trots op mag zijn.

 • Dorpenvisie

  Dorpenvisie

  Een dorpenvisie is een plan waarin wordt aangegeven wat – volgens de inwoners - de gewenste ontwikkelingen zijn

  Lees meer
 • Het boek Sonnega & Oldetrijne

  Het boek Sonnega & Oldetrijne

  Het nieuwe boek bevat onder andere vele beschrijvingen, met foto’s over het verenigingsleven en (culturele) ontwikkelingen

  Lees meer
 • Dorpscentrum

  Dorpscentrum

  Na een aantal verbouwingen is het dorpscentrum uitermate geschikt voor een breed scala van activiteiten en vergaderingen

  Lees meer